Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Vertaalbureau Thusana Talen, gevestigd aan Volsellastraat 65, 6515 DX Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Als vertaalbureau werken wij met persoonsgegevens, zowel van onze klanten als van onze tolken en vertalers en (keten-)partners. Wij gebruiken deze gegevens om onze diensten aan te bieden en uit te voeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vertaalbureau Thusana Talen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (bijv. per e-mail of via een formulier op onze website) en telefonisch
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thusanatalen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vertaalbureau Thusana Talen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Betaling van en aan u af te handelen.
• Om diensten bij u af te leveren.
• Thusana Talen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.
Geen geautomatiseerde besluitvorming
Vertaalbureau Thusana Talen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. U kunt hierbij denken aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thusana Talen) eraan te pas komt.

Contact- en offerteformulier

Als u het contactformulier op de Website invult, dan worden de gegevens die u aan Vertaalbureau Thusana Talen toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Vertaalbureau Thusana Talen verzamelt in dit kader uw naam en e-mailadres, nu opgave van deze gegevens verplicht is. Het opgeven van de eventuele naam van uw organisatie en telefoonnummer is optioneel. De door u verstrekte Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vertaalbureau Thusana Talen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:
• Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) zo lang onze zakelijke relatie actief is, u dit toestaat en zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.
• Bijzondere persoonsgegevens zoals BSN-nummer zo lang onze zakelijke relatie actief is en u dit toestaat.
• Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) na beëindiging van onze zakelijke relatie binnen 1 jaar in onze actieve databases. In de boekhoudkundig-relevante dossiers zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.
• Bijzondere persoonsgegevens zoals BSN-nummer direct na beëindiging van onze zakelijke relatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vertaalbureau Thusana Talen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vertaalbureau Thusana Talen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vertaalbureau Thusana Talen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thusanatalen.nl.
Vertaalbureau Thusana Talen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vertaalbureau Thusana Talen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thusanatalen.nl